Előfizetési szolgáltatás feltételei

MediaCity Magyarország Kft.(a továbbiakban “Kiadó”)Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére 
1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF“) szabályozzák a Kiadó által kiadott (időszaki) kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett (időszaki) kiadványoknak a Magyar Köztársaság területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítését jelenleg a Magyar Köztársaság területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban “Terjesztő“) végzi.

2. Fogalom meghatározások


Kiadó
cégneve: MediaCity Magyarország Kft.;
székhelye: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.;
cégjegyzékszáma: 01-09-713859;
telefon: +36 (80) 296-855;
e-mail: elofizetes@mediacity.hu;
web: www.mediacity.hu

Szolgáltatás jelenti a Kiadó időszaki kiadványainak vagy azok bármelyikének a kiadását, kinyomtatását, illetve a Terjesztő által a Magyar Köztársaság területén való előfizetéses terjesztését, azaz az Előfizető részére történő kézbesítését, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.
Előfizető az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk”) 685. § c) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.
Terjesztő az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett időszaki kiadványok lappéldányainak terjesztését (a Terjesztő saját munkavállalói vagy alvállalkozói útján) az Előfizető által meghatározott helyre, valamint amennyiben az előfizetések kezelését (megrendelések elfogadása és visszaigazolása, az előfizetési díjak beszedése, fizetési felszólítás, előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítása, reklamációs ügyintézés, az előfizetések módosítása, megszüntetése, stb.) szintén a Terjesztő végzi, ellátja az előfizetések kezelését is. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz.
Előfizetés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több időszaki kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelését szóban vagy írásban (előfizetési szerződés érvényes létrejötte), illetve azt követően az előfizetési díj megfizetését (előfizetési szerződés hatályba lépése), ha az beazonosítható időszakra vonatkozó beazonosítható kiadványra vonatkozik (ráutaló magatartással létrejött Előfizetés). Az Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, amikor a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás vagy csoportos beszedési megbízás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, illetve a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.
Címzett jelenti azt a kedvezményezett természetes vagy jogi személyt, akinek a részére az időszaki kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.
Előfizetett kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által nyilvántartásba vett időszaki lapokat, amely kiadványnak nem része a kiadványtól elválasztható egyéb kiadvány(ok), termék(ek) és az előfizetett kiadvány elnevezésével hasonló különszámok, kivéve, ha az előfizetési ajánlatban szerepelt.
Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását, valamint a szerződés létrejöttére utaló szándékát, amely alapján az Előfizető kötelezettséget vállal a visszaigazolt előfizetési díj megfizetésére.  

3.Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás 

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetői jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz az időszaki kiadványt a Kiadónál vagy a Terjesztőnél szóban vagy írásban, vagy ráutaló magatartással megrendeli (a továbbiakban “Megrendelés“). Akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó vagy a Terjesztő számláján jóváírásra kerül (felfüggesztő feltétel).
Kiadó fenntartja a jogot, hogy nyomdai vagy más hiba esetén, nem a valóságnak megfelelő tartalmú ajánlatot módosítsa. Ebben esetében az előfizetői jogviszony csak akkor jön létre, ha a javított ajánlatot az Előfizető elfogadja.

3.2 A Megrendelés történhet szóban a Kiadó vagy a Terjesztő képviselőinél, a Kiadó megrendelési szelvényének kitöltésével, illetve a jelen ÁSZF 3.4 pontjában foglaltak szerinti Megrendelés előterjesztésével levélben, faxon, elektronikus levélben, web-es űrlapon vagy telefonon keresztül, az alábbi módokon: 

 • weben www.mediacity.hu címen;
 • telefonon a (+36) 80-296-855 telefonszámon;
 • személyesen a Kiadónál vagy a Terjesztőnél;
 • e-mail-en az elofizetes@mediacity.hu címen;
 • faxon a +36 (1) 225-2399 számon;
 • levélben a MediaCity Magyarország Kft., 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5. címen.

3.3 A Kiadó által kiadott időszaki kiadványok felsorolását és azok előfizetésének speciális feltételeit a www.mediacity.hu internetes oldal tartalmazza. A Kiadó időszaki kiadványairól részletes információ a Kiadónál a (+36) 80-296-855 telefonszámon, a Terjesztőnél a (+36) 1-767-8262 számú, ingyenesen hívható zöld számon, és az Interneten (www.mediacity.hu) kapható.

3.4 A Megrendelésnek tartalmaznia kell

 • az időszaki kiadvány megjelölését;
 • az előfizetés kezdő időpontját és időtartamát (év, hó, nap vagy lapszám megjelöléssel);
 • a kiadvány megrendelt lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül);
 • az Előfizető nevét (név vagy cégnév, adószám) és címét/székhelyét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését);
 • a Címzett nevét és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését);
 • az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerint;
 • írásos megrendelés esetén az Előfizető aláírását.

Az előfizetés minimum időtartama a Kiadó minden kiadványa esetében 3 hónap, a Digitális Fotó Magazin esetében 6 hónap vagy 5 lapszám.
Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.5 A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó, illetve a Kiadó nevében a Terjesztő írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a befizetési csekk/díjbekérő számla megküldésével vagy helyben, szóban, készpénzes fizetés esetén a nyugta kiállításával.
Online megrendelés esetén a megrendelés azonosítókódja a visszaigazolás.
A visszaigazolás tartalmazza

 • az Előfizető nevét és címét, illetve Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel,
 • a megrendelt időszaki kiadvány megjelölését és példányszámát,
 • a előfizetés időtartamát, annak kezdő időpontját és lejártát,
 • az előfizetési díjat, valamint az előfizetési díj befizetésének módját.

3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket a Kiadónak a (+36) 06-80-296-855 vagy a Terjesztőnek a (+36) 06-1-767-82-62 számú telefonszámon haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben az Előfizető a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.

3.7 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön, azonban akkor lép hatályba, amint az első időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás vagy csoportos beszedési megbízás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, illetve a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.

3.8 A Kiadó az előfizetett időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre.
A Kiadó címzett hírlapküldeményként kézbesítendő kiadványai tekintetében Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes átvételéről és úgy rendelkezik, hogy a címzett hírlapküldemény az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

3.9  Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak vagy a Terjesztőnek. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 8. napon válik hatályossá és ezen időpontot követően történik a kézbesítés a módosított Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.

3.10  Az Előfizető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve kijelenti, hogy a Kiadó 

 • az Előfizetés illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően, az Előfizetés fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő 6 hónapon belül, a kötelezettségek teljesítése, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közvetítése, új ajánlatokkal való megkeresés, valamint – az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában – egyéb marketing céljából kezelje;
 • a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, illetve Terjesztő általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását beszerezte;
 • az Előfizető vagy a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett időszaki kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Terjesztő részére adatfeldolgozásra továbbítsa. Fenti adatokat a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően a Terjesztő, mint adatfeldolgozó elektronikus formában is rögzítse, feldolgozza, csoportosítsa, karbantartsa, jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítése, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeresse; illetve
 • az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse.

3.11   A Kiadó, mint adatkezelő valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.

3.12  Előfizetői jogviszonyt felmondani nem lehetséges. 

4.Az előfizetési díj 

4. 1   Az előfizetési díj megfizetése történhet: 

 • készpénzben (a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél, illetve más a Kiadó által megjelölt helyszíneken);
 • készpénz-átutalási megbízással (csekken);
 • csoportos beszedési megbízással;
 • folyószámláról átutalással;
 • bankkártyával (A virtuális bankkártya-elfogadást a CIB Bank NyRt. biztosítja, biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a CIB Bank fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Kiadó oldalán. A Kiadó az Ön kártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.) Felhívjuk figyelmét, hogy a CIB Bank Nyrt. honlapján megadott adatok kezelésére és felhasználására a Kiadónak nincs ráhatása, ezért amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az ott található adatvédelmi nyilatkozatot.
 • PayPal rendszeren keresztül (a PayPal rendszerében megadott adatokra a PayPal adatkezelési nyilatkozata irányadó).

5.Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése 

5.1   A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett időszaki kiadványokat a levélszekrénybe/postafiókba kézbesíti. A Családi Lapot csomagolás és címzés nélkül, míg az egyéb lapokat becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva juttatja el az Előfizetőhöz.
A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles 

 • kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
 • többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
 • lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
 • egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

A 5.1 b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

5.2   A levélszekrénynek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak, (elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak) kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja az időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

5.3 A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.

5.4   Kézbesítési határidők

 • hetilapok esetén eltérő rendelkezés hiányában a Kiadó által a hetilap adott számán a megjelenés napjaként feltüntetett nap;
 • egyéb időszaki kiadvány esetén megjelenésének napjától számított legkésőbb 3 munkanap;

6.A Kiadó termékeihez történő hozzácsomagolás

a.  Lap hozzácsomagolás
A Kiadó nem garantálja, hogy minden esetben az adott/akciós példányokhoz más lapokból ugyanazon lapszám kerül hozzácsomagolásra. A hozzácsomagolt lapok lapszáma eltérhet.
A Kiadó az előfizetésben terjesztett lapokhoz nem minden esetben biztosít más lap hozzácsomagolást.
b. Egyéb termék hozzácsomagolás
Bizonyos esetben (a termék típusától függően) az adott/akciós példányokhoz hozzácsomagolt termék paraméterei (pl.: szín, méret) különbözőek lehetnek.
A Kiadó az előfizetésben terjesztett lapokhoz nem minden esetben biztosít termék hozzácsomagolást.
A Kiadó saját termékeihez hozzácsomagolt illetve a lapjaiban elhelyezett egyéb lap vagy termék minőségéért, épségéért nem vállal felelősséget.

7.Reklamáció 

Megrendeléssel, befizetéssel vagy kézbesítéssel kapcsolatos reklamációk a Kiadónál:

 1. telefonon a (+36) 06-80-296-855 telefonszámon hétköznap 9.00 és 17.00 óra között;
 2. a Kiadónak címzett levélben (MediaCity Magyarország Kft./ Előfizetés, 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5.) vagy faxon (+36 (1) 225-2399).
 3. a Kiadónak címzett e-mail üzenetben: elofizetes@mediacity.hu

7.1  Az ügyfélszolgálaton a Kiadónál bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáció bejelentője megfelelő formában tájékoztatást kap, a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi előírásokkal összhangban.
A bejelentő a reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, kiadvány, előfizetési időszak, valamint indokolt esetben az előfizetési díj befizetési bizonylatának másolata).  

8.Záró rendelkezések 

8.1  Az előfizetett időszakos sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését illetve az előfizetés Terjesztő általi kezelését a Kiadó előfizetett időszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.
8.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadónál kifüggesztve, illetve a Kiadó honlapján közzétéve.
8.3  Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
8.4  Az időszaki kiadvány megrendelésével az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
8.5 A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben a Magyar Köztársaság vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.
8.6   Jelen ÁSZF 2012. január 1. napján lép hatályba és a 2012. január 1. napját követően létrejött előfizetési jogviszonyokra, illetve a Magyar Posta Zrt-vel ezen időpontot megelőzően létrejött és a Kiadóra engedményezés és tartozásátvállalás útján átruházott előfizetési jogviszonyokra vonatkozik.

2020. június 25.

MediaCity Magyarország Kft.